Ako nakupovaťJak nakupovat

V tomto texte nájdete užitočné informácie o spôsobe a podmienkach nákupu obrazov, sôch a umeleckých fotografii. Ak u nás nakupujete po prvý raz, odporúčame si nasledovný text pozorne prečítať. Ak Vám niečo nebude jasné, zavolajte nám (tel. 02 / 4425 0485, 0907 / 893 771) alebo nám napíšte na mail: predajobrazov@gmail.com radi Vám pomôžeme a poradíme s výberom.
Našim cieľom je Vaša absolútna spokojnosť so službami  predajobrazov.sk od začiatku do konca. Celá webstránka podporuje jednoduchý a intuitívny elektronický objednávkový systém. Elektronický objednávkový systém je našim preferovaným spôsobom objednávky a objednávky zadané cez webstránku sú vybavované s najvyššou prioritou.

Ako postupovať pri objednávke

1. Vyberte si umelecké dielo

Umelecké dielo si môžete vybrať s jednotlivých kategórií, autor, technika, motív, cena. Po kliknutí sa dostanete k informáciám, kde sa zobrazia všetky potrebné údaje o kupovanom obraze, autor, názov, rozmer, technika. Pod vybraným obrazom sa zobrazí jeho cena a text KÚPIŤ OBRAZ.

2. Dokončenie objednávky

Po vyplnení jednoduchého formulára budete v priebehu jedného dňa kontaktovaný buď telefonicky alebo emailom, kde sa dohodnú bližšie podmienky o obraze, cene a doprave..

Dodacie a platobné podmienky

Po prijatí objednávky Vám najneskôr do 5 pracovných dní zašleme e-mailom alebo poštou proforma faktúru na celkovú čiastku. Celková cena zahrňuje uvedené dielo a poistenie , ak ste si danú možnosť zvolili v objednávke.

Pri objednávke do 1500,-Eur je potrebné uhradiť celú čiastku. V prípade objednávky nad 1500,-Eur požadujeme zálohu 50% z celkovej čiastky po potvrdení Vašej objednávky a zostávajúcich 50% pri prevzatí diela.

Pri použití kuriérskej prepravy dostanete dielo do 2.dní. V prípade leteckej prepravy je doba doručenia maximálne 15.dní odo dňa odoslania.

Náklady na dopravu a poistenie sú vyrátané individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, jeho objemu, miesta určenia a spôsobe prepravy. Ako dopravnú spoločnosť odporúčame UPS, sami si však môžete zvoliť dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia.

Autorské práva

Obsah týchto stránok spolu so všetkými obrázkami podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky materiály sú určené len k prezeraniu. Nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie, výnimkou sú kópie určené k súkromným účelom. “Súkromným účelom” sa rozumie nekomerčné, domáce použitie jednotlivcom zahrňujúc zriadenie maximálne jednej kópie každého digitálneho obrázku.

Predajom fotografie (diela), nie sú predané aj autorské práva. Kúpením obrazu sa rozumie kúpenie umeleckého diela len na jeden účel, nie na rozmnožovanie, nie na grafické a ani iné šírenie a použitie. V tomto prípade je možné zmluvne dohodnúť použitie diela na konkrétne použitie a čas, resp. odkúpiť autorské práva, čo nie je pri každom obraze a fotografii cenovo rovnaké.

Záruka

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní výrobcu informovať o zistených vadách. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu faktúry, doklad o zaplatení a dodaní diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácia služieb dopravných spoločností

Náš tovar prepravujeme prostredníctvom dopravných spoločností, ktoré sme pre Vás vyberali s ohľadom na kvalitu a cenu služieb. Aj napriek tomu sa môže stať, že cestou z nejakého dôvodu príde k poškodeniu zásielky.

Riaďte sa preto nasledujúcimi pokynmi: Zásielku si vždy prehliadnite pred dopravcom.
V prípade poškodenia obalu (roztrhaný, rozmočený) spíšte s dopravcom protokol o poškodení zásielky. Nenechajte sa dopravcom presvedčiť, že zásielka nebola dobre zabalená, nášmu exportnému baleniu sa venujeme s veľkou dôslednosťou. V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou nás prosím, čím skôr informujte. V e-maile uveďte “Sťažnosti na dopravu”, popíšte problém, uveďte kontakty na seba a číslo faktúry (zásielky).
Poškodené zásielky nemôžu byť Vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie u nás.

Ako dodržujeme Vaše súkromie

Aby sme mohli Vašu objednávku riadne spracovať a doručiť, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Údaje, ktoré zadávate do objednávky sú nevyhnutné pre jej spracovanie a vyhotovenie súvisiacich dodacích, platobných a účtovných dokladov. Ručíme za to, že Vaše údaje nepoužijeme na iné účely ako vybavenie objednávky, ani ich neposkytneme žiadnej tretej osobe.

V tomto textu najdete mnoho užitečných informací o způsobu a podmínkách nákupu obrazů a uměleckých děl.

Pokud u nás nakupujete poprvé, doporučujeme Vám si pozorně přečíst následující text. Nebude-li Vám něco jasné, zavolejte nám tel. 00421  220 793 771, 00421  907  893 771 nebo napište predajobrazov@gmail.com, rádi Vám poradíme a pomůžeme s výběrem.

Vaše objednávka je pro nás důležitá

Našim cílem je Vaše absolutní spokojenost se službami prodejobrazu.cz od začátku do konce. Celá webová stránka podporuje jednoduchý a intuitivní elektronický objednávkový systém. Elektronický objednávkový systém je naším preferovaným způsobem objednávání a objednávky zadané přes webovou stránku jsou vyřizovány s nejvyšší prioritou.

Jak postupovat při objednávce

1. Vyberte si umělecké dílo

Výrobek si můžete vybrat z jednotlivých produktových kategorií: obrazyfotografie a sochy. Kliknutím na název či náhled obrazu se zobrazí cena konkrétního díla. Pod vybraným obrazem se zobrazí také text “KOUPIT”. Po kliknutí na tento text se přidá vybrané zboží do košíku.

2. Objednávka

Jakmile přidáte do košíku všechna díla, která zamýšlíte koupit, klikněte na “Otevřít nákupní košík”. Tento odkaz je v horní části stránek a je zde pouze v případě, že košík nemáte prázdný. Otevře se Vám stránka s obsahem košíku – kliknutím na tlačítko “Objednat” pokračujte na další stránku, kde vyplníte své osobní údaje a objednávku dokončíte.

3. Dokončení objednávky

Po vyplnění jednoduchého formuláře budete v průběhu několika dní kontaktováni buď telefonicky nebo e-mailem, kde se dohodnou bližší podmínky. Pokud jsou všechny údaje v pořádku klikněte na “Odeslat objednávku”.

Dodací a platební podmínky

Po přijetí objednávky Vám nejpozději do 2 pracovních dnů objednávku potvrdíme a zašleme informace o způsobu a ceně dopravy.

Při objednávce do 50.000 Kč je potřebné uhradit celou částku. V případě objednávky nad 50 000 Kč požadujeme zálohu 50% z celkové částky po potvrzení Vaší objednávky a zbývajících 50% před odesláním díla.

Při použití kurýrní přepravy dostanete zboží do dvou dní. V případě letecké přepravy je doba doručení maximálně pět dní ode dne odeslání.

Náklady na dopravu a pojištění jsou dány individuálně pro každého zákazníka podle celkové hmotnosti a objemu zásilky, místa určení a způsobu přepravy. Jako dopravní společnost doporučujeme UPS, sami si však můžete vybrat dopravní společnost dle vlastního uvážení.

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

Autorská práva

Obsah těchto stránek spolu se všemi obrázky podléhá platným zákonům o autorských právech. Všechny materiály jsou určeny jen k prohlížení. Není povoleno zřizovat si kopie, výjimkou jsou kopie určené k soukromým účelům. “Soukromý účel” znamená nekomerční, domácí použití jednotlivců, zahrnující zřízení maximálně jedné kopie každého digitálního obrázku.

Prodáním uměleckého díla nejsou prodány také autorská práva. Koupení obrazu znamená koupení uměleckého díla jen na jeden účel, ne na množení, grafické či jiné šíření a použití. V tomto případě je možné smluvně dohodnout použití díla pro konkrétní využití a čas, resp. odkoupit autorská práva, což není u každého obrazu a fotografie cenově shodné.

Záruka

Kupující je povinen dodané umělecké dílo prohlédnout a bez zbytečného odkladu do 3 dnů výrobce informovat o zjištěných vadách. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující poslat písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od převzetí uměleckého díla. V písemném oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevily.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání díla, kterého se reklamace týká. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody z neodborného používání, škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto druhu se nevztahuje záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Reklamace služeb dopravních společností

Náš výrobek přepravujeme prostřednictvím dopravních společností, které jsme pro Vás vybírali s ohledem na kvalitu a cenu služeb. I přes tuto skutečnost se může stát, že cestou dojde z nějakého důvodu k poškození zásilky.

Řiďte se proto následujícími pokyny:

  1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (roztrhaný, rozmočený) sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky.
  3. Nenechte se dopravcem přesvědčit, že zásilka nebyla dobře zabalená, našemu exportnímu balení se věnujeme s velkou důsledností.
  4. V případě jakéhokoliv problému s dopravní společností nás prosím co nejdříve informujte. V e-mailu či faxu uveďte “Stížnost na dopravu”, popište problém, uveďte své kontaktní údaje a číslo faktury (zásilky).
  5. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování u nás.

Jak dodržujeme Vaše soukromí

Abychom mohli Vaši objednávku řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Údaje, které zadáváte do objednávky, jsou nezbytné pro její zpracování a vyhotovení souvisejících dodacích, platebních a účetních dokladů. Ručíme za to, že Vaše údaje nepoužijeme na jiné účely než na vyřízení objednávky a neposkytneme je třetí osobě